گروه صنعتی گلرنگ – پارک ساعی

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: ساختمان مرکزی گروه صنعتی گلرنگ

آدرس: تهران، ولیعصر

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا برای ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیریت ساختمان مرکزی گروه صنعتی گلرنگ واقع در خیابان ولیعصر

گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی