گالری شانو

Projects

مشخصات پروژه


 نام پروژه: گالری شانو

آدرس: تهران، پل مدیریت

تاریخ نصب: آذر 99

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: 4 متر

شرح پروژه


استفاده از فیلم های هوشمند برای هوشمند سازی دفتر مدیریت گالری شانو

گالری شانو
گالری شانو
گالری شانو
گالری شانو