پروژه اداری محمودیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: پروژه اداری محمودیه

آدرس: تهران، محمودیه

تاریخ نصب: تیر 1400

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

 ابعاد پروژه: 200 متر مربع پارتیشن فریم لس به همراه فیلم هوشمند

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در 5 طبقه ساختمان اداری

پروژه اداری محمودیه
، فیلم هوشمند، پروژه اداری محمودیه
پروژه اداری محمودیه
پروژه اداری محمودیه