مرکز طراحی لبخند پریس

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز طراحی لبخند پریس

آدرس: تهران، سانا سنتر

تاریخ نصب: شهریور 98

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند در مرکز طراحی لبخند پریس واقع در مرکز خرید سانا سنتر

مرکز طراحی لبخند پریس
مرکز طراحی لبخند پریس
مرکز طراحی لبخند پریس