مجمتمع مسکونی کامرانیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی کامرانیه

آدرس: تهران

تاریخ نصب: مهر 99

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


هوشمند سازی مجتمع مسکونی کامرانیه با استفاده از شیشه های لمینیت