مجتمع مسکونی میروکیل

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی واقع در دروس پروژه جناب آقای مهندس میروکیل

آدرس: تهران

تاریخ نصب: آذر 98

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 10متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی پروژه مسکونی آقای مهندس میروکیل با استفاده از شیشه های لمینیت

vakil 9
vakil 8
vakil 5
vakil 4