مجتمع مسکونی برج تهران

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مجتمع مسکونی برج تهران

آدرس: تهران

تاریخ نصب: مهر 99

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 

شرح پروژه


هوشمند سازی مجتمع مسکونی برج تهران با استفاده از شیشه های لمینیت