فروشگاه زعفران مجتهدی

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: فروشگاه زعفران مجتهدی

آدرس: مشهد

تاریخ نصب: مرداد 97

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: 1*120*180 و 1*80*220

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت طرحدار روی فریم آلومینیومی طلایی در فروشگاه زعفران مجتهدی واقع در مشهد. دراین پروژه هدف کارفرما ایجاد حریم خصوصی بین اتاق مدیریت و فروشگاه و همچنین پخش تصویر با ابعاد بزرگ روی شیشه هوشمند بود که با موفقیت توسط شیشه هوشمند ایران اجرا گردید.

شیشه هوشمند زعفران مجتهدی
شیشه هوشمند فروشگاه مجتهدی