غرفه بانک حکمت

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: غرفه بانک حکمت ایرانیان

آدرس: تهران، نمایشگاه بین المللی

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


طلق هوشمند استفاده شده در غرفه بانک حکمت ایرانیان در نمایشگاه بانکداری جهت استفاده از قابلیت بک پروجکشن با قابلیت پخش تصاویر و محتوا جهت برگزاری جلسات

غرفه بانک حکمت
غرفه بانک حکمت
غرفه بانک حکمت