صرافی بانک حکمت

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: صرافی بانک حکمت

آدرس: تهران

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


هوشمند سازی صرافی بانک حکمت با طلق هوشمند پشت چسبدار بصورت دو تکه کنار

صرافی بانک حکمت
صرافی بانک حکمت