صرافی اورآسیا

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: صرافی اورآسیا

آدرس: تهران، فرمانیه، پارک سنتر

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند شفاف با کیفیت روی پارتیش فریم لس از پیش نصب شده، جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق کنفرانس و اتاق مدیر عامل صرافی اورآسیا واقع در برج پارک سنتر فرمانیه

صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه
صرافی اورآسیا - پارک سنتر فرمانیه