شرکت BASF

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی BASF

آدرس: تهران، سهروردی شمالی

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


طلق هوشمند مات شو با شفافیت بسیار بالا جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق مدیریت یکی از طبقات دفتر مرکزی شرکت BASF استفاده شد.

شرکت BASF
شرکت BASF
شرکت BASF
شرکت BASF
شرکت BASF
شرکت BASF