شرکت هوایار 2

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت هوایار 2

آدرس: تهران

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند با شفافیت بالا برای دومین اتاق مدیریت شرکت هوایار

شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2
شرکت هوایار 2