شرکت مهراب گشت سبز

Projects

مشخصات پروژه


 نام پروژه: شرکت مهراب گشت سبز

آدرس: تهران، خرمشهر

تاریخ نصب: آذر 99

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 4 متر

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند لمینیت برای هوشمند سازی شرکت مهراب گشت سبز

mehrab 16
mehrab 15
mehrab 6
mehrab 5