شرکت طراحی مشهد

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت طراحی مشهد

آدرس: مشهد

تاریخ نصب: شهریور 98

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند راهکاری مناسب و منحصربفرد برای ایجاد حریم خصوصی و همچنین استفاده از قابلیت پخش تصویر از پشت

شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد
شرکت طراحی مشهد