شرکت اداری لوکس – پردیس 2

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت اداری لوکس – پردیس 2

آدرس: تهران، پردیس

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: 150 متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی دفتر اداری لوکس واقع در خیابان پردیس با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا جهت ایجاد حریم خصوصی

شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس
شرکت اداری لوکس - پردیس