شرکت اداری فرشته

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت اداری فرشته

آدرس: تهران، فرشته

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس به همراه طلق هوشمند پشت چسبدار جهت ایجاد حریم خصوصی در دفتر اداری واقع در خیابان فرشته

شرکت اداری فرشته
شرکت اداری فرشته