سالن کنفرانس شرکت بهداشت کار

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: سالن کنفرانس شرکت بهداشت کار

آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی

تاریخ نصب: شهریور 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس در 5 طبقه شرکت دارویی بهداشت کار واقع در اختیاریه جنوبی و همچنین هوشمند سازی اتاق کنفرانس با استفاده از طلق هوشمند با شفافیت بالا

شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس
شرکت بهداشت کار - سالن کنفرانس