رستوران کاپیتان پاسداران

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: رستوران کاپیتان پاسداران

آدرس: تهران، پاسداران

تاریخ نصب: فروردین 96

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند لمینیت برای ایجاد اتاق های  بسیار خاص با طراحی ویژه در رستوران کاپیتان پاسداران جهت ایجاد فضای خصوصی و همچنین امکان پخش فیلم و تصویر با کیفیت روی شیشه های هوشمند

2
3
1
4
8
7
6
5