دندانپزشکی دکتر یوسف

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزکشی دکتر یوسف

آدرس: تهران

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند برای تفکیک فضای های مختلف در دندانپزشکی دکتر یوسف

دندانپزشکی دکتر یوسف
دندانپزشکی دکتر یوسف
دندانپزشکی دکتر یوسف
دندانپزشکی دکتر یوسف
دندانپزشکی دکتر یوسف
دندانپزشکی دکتر یوسف