دندانپزشکی دکتر رحیمی

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دندانپزشکی دکتر رحیمی

آدرس: تهران، پاسداران

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


کلینیک های دندانپزشکی لوکس امروزه به دنبال ارائه بالاترین سطح خدمات هستند. از این رو استفاده از شیشه های هوشمند برای ایجاد حریم خصوصی به یک محصول پرتقاضا تبدیل شده است.

دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی
دندانپزشکی دکتر رحیمی