دفتر مرکزی شرکت افرا درب برج رویال

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی شرکت افرا درب برج رویال

آدرس: تهران، برج رویال سعادت آباد

تاریخ نصب: اردیبهشت 1400

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند

ابعاد پروژه: 10 متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی اتاق مدیریت دفتر مرکزی شرکت افرا درب واقع در برج رویال سعادت آباد

afra 1
afra 2
afra 3
afra 4