دفتر مرکزی اطلس مال

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر مرکزی اطلس مال

آدرس: تهران

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس به همراه طلق هوشمند پشت چسبدار برای دفتر مرکزی اطلس مال

دفتر مرکزی اطلس مال
دفتر مرکزی اطلس مال
دفتر مرکزی اطلس مال
دفتر مرکزی اطلس مال
دفتر مرکزی اطلس مال
دفتر مرکزی اطلس مال