دفتر اداری مطهری

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر اداری مطهری

آدرس: تهران، مطهری

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


هوشمند سازی دفتر اداری واقع در خیابان مطهری با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار شیشه هوشمند ایران

دفتر اداری مطهری
دفتر اداری مطهری