دفتر اداری شیراز

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر اداری شیراز

آدرس: شیراز

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیش فریم لس به همراه شیشه هوشمند لمینیت در پروژه اداری واقع در شیراز

دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز
دفتر اداری - شیراز