حمام کامرانیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام کامرانیه

آدرس: تهران، کامرانیه

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه مسکونی کامرانیه، از شیشه های مات شونده با شفافیت بالا برای حمام مستر استفاده شد.

حمام کامرانیه
حمام کامرانیه
حمام کامرانیه
حمام کامرانیه