حمام نارنجستان

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام نارنجستان

آدرس: تهران، نارنجستان

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


در پروژه بازسازی یک واحد مسکونی واقع در فرمانیه نارنجستان، از شیشه هوشمند لمینیت در حمام مستر برای ایجاد حریم خصوصی استفاده شد.

حمام نارنجستان
حمام نارنجستان