حمام مستر برج حافظ شهرک غرب

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر برج حافظ شهرک غرب

آدرس: تهران، شهرک غرب

تاریخ نصب: آذر 99

محصول استفاده شده: شیشه هوشمند

ابعاد پروژه: 5 متر مربع

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت با شفافیت بالا برای هوشمند سازی حمام مستر واقع در شهرک غرب

حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب
حمام مستر - برج حافظ شهرک غرب