حمام فرمانیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام فرمانیه

آدرس: تهران، فرمانیه

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه هوشمند لمینیت برای حمام پروژه مسکونی فرمانیه جهت ایجاد حریم خصوصی

حمام فرمانیه
حمام فرمانیه
حمام فرمانیه
حمام فرمانیه