برج رایان ونک

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج رایان ونک

آدرس: تهران، شیخ بهائی

تاریخ نصب: مهر 99

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: 160 متر مربع

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند پشت چسبدار برای هوشمند سازی و ایجاد حریم خصوصی در برج رایان

کاربرد اداری شیشه هوشمند
vanak 3
vanak 12
vanak 8