برج اداری رویال سعادت آباد

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج اداری رویال سعادت آباد

آدرس: تهران، برج رویال سعادت آباد

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند جهت هوشمند سازی اتاق کنفرانس و مدیر عامل دفتر تهران شرکت ایمنی شرق واقع در برج رویال سعادت آباد

اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد
اداری - برج رویال سعادت آباد