استخر بلوار کاوه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر بلوار کاوه

آدرس: تهران، بلوار کاوه

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های هوشمند برای تفکیک سالن بدنسازی از استخر مجتمع مسکونی واقع در بلوار کاوه

استخر بلوار کاوه
استخر بلوار کاوه
استخر بلوار کاوه
استخر بلوار کاوه