اداری پردیس 1

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: اداری پردیس 1

آدرس: تهران، پردیس

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار داخل پروفیل های دوجداره فریم لس در تمامی اتاق های شرکت اداری واقع در خیابان پردیس

اداری پردیس
اداری پردیس
اداری پردیس
اداری پردیس