آکواریوم هوشمند

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: آکواریوم هوشمند

آدرس: تهران

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: 2 متر مربع

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند برای ایجاد حریم خصوصی در شرکت اداری روی شیشه آکواریوم برای اولین بار

آکواریوم
آکواریوم
آکواریوم