آقای حسامیان – شریعتی

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: آقای حسامیان

آدرس: تهران، شریعتی

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای پارتیشن بندی فریم لس و هوشمند سازی اتاق مدیر عامل با استفاده از طلق های هوشمند پشت چسبدار جهت ایجاد حریم خصوصی.

آقای حسامیان - شریعتی
آقای حسامیان - شریعتی
آقای حسامیان - شریعتی
آقای حسامیان - شریعتی
آقای حسامیان - شریعتی
آقای حسامیان - شریعتی